خرما

Showing 1–24 of 29 results

  • مرتب سازی بر اساس :
ارده برازجان
فروشنده : رشیدی (نیسان)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
40,000 تومان
اضافه به سبد
ارده برازجان
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
50,000 تومان
اضافه به سبد
ارده شوشتر
فروشنده : رشیدی (نیسان)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
40,000 تومان
اضافه به سبد
ارده شوشتر
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
40,000 تومان
اضافه به سبد
خرما کارتونی
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
27,000 تومان
اضافه به سبد
خرما کارتونی ۲ کیلویی
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
34,000 تومان
اضافه به سبد
خرما برحی کارتونی
فروشنده : رشیدی (نیسان)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
12,000 تومان
اضافه به سبد
خرما بریم آبادان
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
10,000 تومان
اضافه به سبد
خرما بریم درجه یک
فروشنده : رشیدی (نیسان)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
17,000 تومان
اضافه به سبد
خرما دیری (خشک)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
7,000 تومان
اضافه به سبد
خرما زاهدی آبادان (خشک)
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
12,000 تومان
اضافه به سبد
خرما زاهدی درجه یک بهبهان (خشک)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
10,000 تومان
اضافه به سبد
خرما کبکاب
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
18,000 تومان
اضافه به سبد
خرما کبکاب بهبهان
فروشنده : رشیدی (نیسان)
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
10,000 تومان
اضافه به سبد
خرما کبکاب بوشهر ۱٫۵kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
15,000 تومان
اضافه به سبد
خرما خاصی بهبهان
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
15,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای برحی آبادان
بروزرسانی : ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
17,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای داردان ۱٫۵kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
23,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای داردان ۲kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
28,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای داردان ۳kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
36,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای داردان ۷۰۰g
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
14,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای هدیه ۲٫۵kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
28,000 تومان
اضافه به سبد
خرمای هدیه ۳٫۸۵۰kg
بروزرسانی : ۲۰ فروردین ۱۳۹۸
40,000 تومان
اضافه به سبد